Zpev, baskytara: Standa Wasr Vodicka

Kytara, zpev: Honza Stanek

Kytara: Tomas Zerzanek

Bicí: Jakub Havran